Lonen omhoog en verlaging lestaak in het VO

17-06-2018

De salarissen van leraren en ondersteuners worden per 1 juni 2018 verhoogd met 2,35 procent, en per 1 juni 2019 nog eens met 2,15 procent. Daarnaast krijgen de leraren en ondersteuners in oktober dit jaar een eenmalige uitkering van 1 procent. 

Lees meer »

Een onderhandelaarsakkoord over een nieuwe CAO-PO is een feit!

07-06-2018

Op 6 juni hebben vakbonden en de PO-raad een onderhandelaarsakkoord gesloten over een nieuwe cao-po. Het hart van dit akkoord wordt gevormd door afspraken over flink hogere salarissen voor leraren en het vergroten van de aantrekkelijkheid van de PO-sector. In de komende weken zal dit aan de leden van de bij de FvOv aangesloten verenigingen worden voorgelegd. Een belangrijke stap is hiermee gezet maar we hebben meer geld nodig om de achterstand ten opzichte van de VO-sector in te lopen.

Lees meer »

Stand van zaken CAO-VO: acties

07-06-2018

De FvOv/NVOP en de collega-vakbonden voeren actie voor meer salaris en minder werkdruk. Onze eis is 20 lesuren per week – het Europese gemiddelde – en kleinere klassen. Want de werkdruk is nu zo hoog dat leraren geen tijd en ruimte meer hebben om hun werk goed te doen. Dat gaat ten koste van de kwaliteit van het onderwijs. De afgelopen week kende twee actiemomenten voor een nieuwe cao voor het personeel in het voortgezet onderwijs.

Lees meer »

Tweede tussenproducten Curriculum.nu: geef nu uw feedback!

07-06-2018

Op dinsdag 5 juni zijn de nieuwe tussenproducten (Grote Opdrachten) gepubliceerd en is de volgende feedbackronde van start gegaan. De teams hebben er nu dus alweer twee ontwikkelsessies opzitten. De tweede ontwikkelsessie heeft plaatsgevonden van 23 tot en met 25 mei. Tijdens deze sessie hebben de teams op basis van de binnengekomen feedback de visie op het leergebied bijgesteld en gewerkt aan het formuleren van de ‘grote opdrachten’. 

Lees meer »

CMHF en VCP betreuren de voorbarige berichtgeving over mogelijk pensioenakkoord

07-06-2018

In de SER wordt hard gewerkt aan een advies over een nieuw toekomstbestendig pensioenstelsel. Ook de CMHF is daarbij betrokken via onze vakcentrale VCP. Wat de CMHF betreft moet het nieuwe stelsel een verbetering zijn ten opzichte van het oude stelsel met een evenwichtige transitie van het huidige stelsel naar een nieuw stelsel. 

Lees meer »

Onderwijs aan het werk – 2018: over de uitdagingen op de onderwijsarbeidsmarkt

07-06-2018

Onderwijs aan het werk 2018. Analyses, feiten en visies over werken in het onderwijs’ Zo heet de nieuwe veelomvattende publicatie die onder redactie van de bijzonder hoogleraren dr. Frank Cörvers en dr. Marc van der Meer tot stand is komen. Christianne Mattijsen, directeur Directie Voortgezet Onderwijs (OCW) heeft de publicatie vandaag in ontvangst genomen op het gelijknamige congres van de Leerstoel Onderwijsarbeidsmarkt van het CAOP en Tilburg University. ‘Alle facetten van het werken in het onderwijs zitten erin. Integraliteit is belangrijk.’ 

Lees meer »

Aanvraagronde Lerarenbeurs 2018/2019 start 1 april

10-03-2018

De kwaliteit van het schoolteam is van doorslaggevende betekenis voor het geven van goed onderwijs dat leerlingen uitdaagt om hun talenten te ontwikkelen. Dit betekent ook dat leerkrachten voortdurend investeren in hun eigen ontwikkeling en professionalisering. Het volgen van een (master)opleiding kan daarbij helpen. Dit is niet alleen verrijkend voor de leraar zelf maar kan ook een belangrijke bijdrage leveren aan de schoolontwikkeling en vernieuwing van het onderwijs op een school.

Met de Lerarenbeurs kunnen bevoegde leraren in het primair onderwijs tot en met het hoger beroepsonderwijs een bachelor- of masteropleiding volgen. Zo kunnen zij hun deskundigheid vergroten of zich (verder) specialiseren. Leraren ontvangen een stevige financiële tegemoetkoming voor collegegeld en studie- en reiskosten. Daarnaast kan het schoolbestuur subsidie krijgen om de leraar studieverlof te geven en een vervanger aan te stellen.

Lees meer »

Eindexamen vo 2018

09-02-2018

Sinds deze week is de adviestabel voor de examens weer beschikbaar. Een belangrijk aandachtspunt in de examenperiode is te zorgen dat het na te kijken examenwerk tijdig bij de tweede en weer terug bij de eerste corrector is. De nieuwe adviestabel die tot stand is gekomen na overleg met CvTE en de diverse vakverenigingen vind je hier.

Ben je corrector? We raden je aan om met je collega’s en schoolleider nu al te bespreken hoe jij in de examenperiode zo kunt worden ondersteund dat je jouw werk goed kunt doen. De gespreksonderwerpen vind je in deze checklist.

Lees meer »

Verschillende pensioenleeftijden: Wat betekent dit voor mij?

08-02-2018

Bij veel mensen is niet bekend dat er verschillende pensioenleeftijden bestaan voor de AOW en het aanvullende pensioen. Veel mensen weten dan ook niet wat dit voor hen betekent of hebben hier vragen over. Klaartje de Boer van de Vakcentrale voor Professionals (VCP) geeft tekst en uitleg over de verschillende leeftijden en wat dit voor uw pensioen kan betekenen. U kunt bij vragen hierover altijd contact opnemen met uw pensioenfonds of onderwijsvakorganisatie vallend onder de FvOv.

Lees meer »

Actuele cao-teksten

21-07-2016

Hier vind je de actuele cao-teksten voor het po, vo, mbo en hbo.