Rapport ‘De OPR, 5 jaar in bedrijf’ verschenen

25-01-2019

In opdracht van Versterking medezeggenschap is onderzoek gedaan naar het functioneren van ondersteuningsplanraden (OPR) in de praktijk. Bij de invoering van passend onderwijs zijn deze raden in het leven geroepen om de medezeggenschap op het niveau van de regionale samenwerkingsverbanden te regelen.

Lees meer »

Lerarenbrief OCW over de versterking van de leraar

25-01-2019

hierhierhierIn deze Lerarenbrief aan de Tweede Kamer van 16 januari 2019 gaan de ministers Slob en van Engelshoven onder andere in op de positie van het verplichte lerarenregister en het Professioneel Statuut.

Lees meer »

De ontwikkelteams vragen u om input voor de bouwstenen

25-01-2019

De negen ontwikkelteams werken momenteel aan de uitwerking van de bouwstenen per leergebied. Dit doen zij in twee ontwikkelsessies. Tijdens de afgelopen ontwikkelsessie in december is er door de teams een begin gemaakt met het raamwerk van bouwstenen en de eerste bouwstenen zelf. In de vijfde ontwikkelsessie in februari ronden de teams deze zoveel mogelijk af.

Lees meer »

Decentrale onderhandelaar arbeidsvoorwaarden FvOv-vacature in de regio Zuidoost-Nederland

17-12-2018

Lijkt het je interessant om je naast je onderwijsbaan 2 dagen per week voor jouw collega’s in het onderwijs in te zetten, dan is hier je kans! Door het vertrek van een van onze onderhandelaars zal er met ingang van het schooljaar 2019-2020 een vacature van 0,4 fte ontstaan voor de functie van ‘decentrale onderhandelaar arbeidsvoorwaarden’ in de regio’s Limburg, oostelijk Noord-Brabant en het zuiden van Gelderland.

Lees meer »

VCP – Q&A over vastlopen van de pensioenonderhandelingen

05-12-2018

Aan de hand van vragen en antwoorden wordt toelichting gegeven over het vastlopen van de pensioenonderhandelingen met het kabinet en werkgevers op 20 november 2018.

Waar gingen de pensioenonderhandelingen over?
Er werd in de SER al langere tijd gesproken over een nieuw pensioenstelsel voor de toekomst. De gesprekken daarover kwamen in een eindfase. Belangrijke onderdelen waren daarbij een nieuw pensioencontract en de compensatie van de doorsneesystematiek. Het voornemen van het kabinet om de doorsneesystematiek af te schaffen bracht een rekening met zich mee van tussen de 60 en 100 miljard. De VCP heeft het kabinet gevraagd om daarbij haar verantwoordelijkheid te nemen en ingezet op voldoende zekerheid ten aanzien van de compensatie. Voor het nieuwe contract was het daarnaast belangrijk dat het voldoende stabiliteit zou geven en eerder perspectief op indexatie. De laatste weken is in de eindfase ook met het kabinet gesproken over andere aanpalende onderwerpen, zoals de mogelijkheid voor sectoraal maatwerk vervroegd uittreden (RVU-boete), pensioen voor zzp-ers en de AOW-leeftijd.

Lees meer »

50 praktische tips voor de medezeggenschapsraad

05-12-2018

Het project Versterking medezeggenschap biedt MR-leden op diverse manieren ondersteuning bij hun werkzaamheden. Dit boekje met nuttige, praktische tips voor het medezeggenschapswerk is er één van. Verkregen uit de dagelijkse praktijk van MR-leden en per onderwerp gerubriceerd. Een boekje voor in de trein, naast het bed, in de docentenkamer, maar vooral voor in de medezeggenschapstas.

Lees meer »

Jij maakt het onderwijs – Stuur je LOF-aanvraag nu in!

05-12-2018

Het LerarenOntwikkelFonds (LOF) ondersteunt en verbindt leraren met goede initiatieven om het onderwijs te verbeteren. Leraren uit het po, so, vo kunnen een aanvraag doen om in aanmerking te komen voor subsidie en begeleiding. Leraren MBO kunnen Onderwijs Pionier worden.

Lees meer »

Nu al afspraken maken over de correctie van de Centrale Examens?

05-12-2018

De eindexamens van 2019 lijken nog ver weg. Toch is het belangrijk nu al afspraken te maken. Maatregelen kun je dan tijdig voorbereiden, en correctoren krijgen de ruimte hun werk goed te doen. De afgelopen jaren is op dit punt de nodige vooruitgang geboekt. VO-Raad en vakbonden werken samen om te zorgen voor een goede en volledige correctie. Veel scholen moeten nog een grote inhaalslag maken. Punt van zorg is nog steeds de werkbelasting van de docent. De adviestabel correctie examens is nu beschikbaar!

Lees meer »

Consultatieverslagen: uitleg gemaakte keuzes uit ontvangen feedback

08-11-2018

Op de website van Curriculum.nu kunt u van ieder leergebied de vorige versie van de grote opdrachten vinden. Ook kunt u van ieder ontwikkelteam het consultatieverslag raadplegen waarin het ontwikkelteam uitlegt welke keuzes er zijn gemaakt bij het verwerken van de binnengekomen feedback. Kijk voor de consultatieverslagen van de vorige consultatiefase bij het kopje ‘grote opdrachten‘.

Terugblikken op wat voorafging (tussenproducten en consultatieverslagen) kan via deze link.
De toelichting op het gehele curriculum.nu proces vindt u hier.
U kunt feedback in de 3e consultatiefase geven tot en met 13 november 2019 op www.curriculum.nu/feedback.

Minister Slob op WMS congres 2018: ‘Project Versterking medezeggenschap gaat door!’

08-11-2018

De rol van de medezeggenschap in het onderwijs wordt steeds belangrijker. Minister Slob van Basis- en Voortgezet Onderwijs benadrukte dat op het WMS congres dat woensdag 7 november plaatsvond in de ReeHorst in Ede. Meer transparantie van besturen over het beleid en vooral over de besteding van de middelen is hard nodig. Instemmingsrecht voor de medezeggenschapsraad op het meerjarig financieel beleid komt er dan ook aan. Daar kunnen veel raden de nodige ondersteuning bij gebruiken. Slob maakte tijdens het congres bekend dat het project Versterking medezeggenschap nog een jaar doorgaat en mogelijk nog langer.

Lees meer »